fbpx

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA STRONIE WWW.POROZMAWIAJZNOTARIUSZEM.PL

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422,j.t. z późniejszymi zmianami), określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia przez Krajową Radę Notarialną z siedzibą w Warszawie (dalej: KRN) usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z bezpłatnych porad prawnych za pośrednictwem Serwisu www.porozmawiajznotariuszem.pl, zasady ochrony danych osobowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
1.2. Oferowane usługi są realizowane poprzez stronę internetową htpps//porozmawiajznotariuszem.pl, należącą do Krajowej Rady Notarialnej, adres ul. Dzika 19/23, 00-172 Warszawa, będącej jednocześnie Administratorem Danych.
1.3.Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.porozmawiajznotariuszem.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

2. Definicje pojęć użytych w regulaminie
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca realizacji usług w ramach Dnia Otwartego Notariatu
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.porozmawiajznotariuszem.pl
Usługi – usługi realizowane na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl;
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do realizacji Usługi, oferowanej przez KRN.

3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1. KRN świadczy usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
3.2. Serwis zawiera dokumenty, grafiki oraz inne utwory podlegające ochronie prawno-autorskiej, a także znaki towarowe.
3.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady zgłaszania się osób zainteresowanych ze skorzystania z Usług w ramach oferty znajdującej się na www.porozmawiajznotariuszem.pl;
b) zasady realizacji Usług z wykorzystaniem usług świadczonych na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl.
3.4. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

4. Zasady korzystania z serwisu www.porozmawiajznotariuszem.pl
4.1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest poprawne wypełnienie formularza kontaktowego lub zadanie pytanie i wysłanie go za pośrednictwem serwisu www.porozmawiajznotariuszem.pl oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Polityki prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z Usługami świadczonymi w ramach serwisu www.porozmawiajznotariuszem.pl, KRN podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
4.3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony oraz informacji przekazanych przez KRN w ramach świadczonych Usług jedynie w zakresie własnego użytku.

5. Procedura realizacji i dostawy Usług
5.1. W celu realizacji Usług za pośrednictwem np. maila, czatu, należy wejść na stronę internetową www.porozmawiajznotariuszem.pl i w formularzu kontaktu wypełnić niezbędne informacje oraz postępować zgodnie z wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5.2. W celu wysłania pytania konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, niezbędne do realizacji Usługi, a także zapoznanie się z wymienionymi powyżej informacjami i naciśnięcie przycisku „Wyślij”.
5.3. Po weryfikacji zapytania, Użytkownik otrzyma informacje i odpowiedzi podczas livechatu lub na podany przez siebie adres poczty e-mail. Uzyskane przez Użytkownika odpowiedzi nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż prywatne (w szczególności zakaz publikacji w internecie i innych mediach).

6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
6.1. KRN podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu www.porozmawiajznotariuszem.pl w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
6.2. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu serwisu, które uniemożliwiły mu poprawne skorzystanie z Usług, za pośrednictwem e-maila na adres pytanie@porozmawiajznotariuszem.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 635 78 40.

7. Zmiany Regulaminu
7.1. KRN zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w serwisie www.porozmawiajznotariuszem.pl, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji zawartych w serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego serwisu z użytkowania w sieci Internet.
7.2. W przypadku zmian Regulaminu zostaną one opublikowane w Serwisie przed dniem wejścia w życie zmian.

8. Odpowiedzialność
8.1. KRN nie gwarantuje, że jest w stanie zapobiec przestojom w dostępności serwisu. KRN informuje, że możliwe są przerwy lub zakłócenia w dostępności Serwisu, w szczególności gdy jest to spowodowane działaniem siły wyższej lub osób trzecich, za których działania lub zaniechania KRN nie ponosi odpowiedzialności.
8.2. KRN nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wskutek okoliczności niezależnych od KRN, w szczególności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie osoby trzeciej.
8.3. KRN nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za szkody spowodowane niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniem z Serwisu.
8.4. KRN nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, za których prawidłowe funkcjonowanie KRN nie ponosi odpowiedzialności.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KRN a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KRN a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KRN.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.